KubuśHubert

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.BAJKOWASZAFA.COM

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.bajkowaszafa.com.

 

2. Właścicielem Sklepu Internetowego www.bajkowaszafa.com jest:

F.H.U Koniczynka Karolina Pałka

Ul. Boczna 11

33-131 Łęg Tarnowski

NIP: 9930556765

Regon: 122716304

Wpis do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Żabna

 

 

email: FHU.KONICZYNKA@wp.pl

numer rachunku bankowego do dokonywania płatności:


83 1050 1562 1000 0091 3039 1874

 

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez stronę internetową www.bajkowaszafa.com lub telefonicznie w godzinach od 9.00 do 16.00.

2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie oraz przesyłek wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierającymi wszystkie podatki.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.  

4. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu zapłaty na koncie bankowym sklepu;

b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty;

c) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i informacją od klienta o płatności za pobraniem; 

6. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu (rachunek).

7. Listy i paczki nadajemy do godz. 13 .Wysyłki realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku)

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane ze złożonymi zamówieniami.

9. Znaki handlowe i zdjęcia producenta zostały użyte w celu zaprezentowania przedmiotu i należą do ich właścicieli.

10.  Do obsługi transakcji w Sklepie Sprzedawca używa ciasteczek (plików cookies). Sprzedawca zapewnia, że pliki cookies nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, może to jednak utrudnić korzystanie ze Sklepu."

 

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
FHU Koniczynka Karolina Pałka, ul.Boczna 11, 33-131 Łęg Tarnowski lub na adres e-mail: FHU.KONICZYNKA@wp.pl
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy (Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów) .Kupujący zobowiązany jest zwrócić produkt sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, sposób dostarczenia produktów jest dowolny natomiast koszty z tego tytułu zostają poniesione wyłącznie przez konsumenta .Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Prosimy o odesłanie zwracanego towaru na adres: FHU Koniczynka Karolina Pałka, ul. Boczna 11, 33-131 Łęg Tarnowski 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

   3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

WARUNKI REKLAMACJI

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne lub prawne (rękojmia) powinien skontaktować się z obsługą sklepu w przeciągu roku od dnia wydania produktu. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne sprzedanego Produktu stosuje się przepisy dotyczące wady fizycznej, z tym że bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.Klient w razie odstąpienia od umowy albo żądania wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca oznaczonego w Umowie Sprzedaży - FHU.KONICZYNKA Karolina Pałka Boczna 11 33-131 Łęg Tarnowski (Ewentualnie sprzedawca zwróci klientowi poniesione koszty transportu wadliwego towaru).

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawaJeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do zgłoszenia reklamacji w przeciągu 14 dni uznaje się że reklamacja została uznana za uzasadnioną .

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa powyżej, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Wymiana na inny produkt lub usunięcie wady nastąpi w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta natomiast
W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta nastąpi niezwłocznie.

 Prosimy o podanie w opisie reklamacji :

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny ewenlualnie istnieje możliwość obniżenia ceny wadliwego towaru .  

 

WYMIANA TOWARU

W przypadku zakupu nieodpowiedniego rozmiaru istnieje możliwość wymiany na inny rozmiar (na koszt kupujacego).
Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt na adres FHU.KONICZYNKA@wp.pl, w celu sprawdzenia dostępności rozmiarów oraz stworzenia ewentualnej rezerwacji.
Wymianie podlega towar bez śladów używania, czysty, z kompletem metek, w oryginalnym opakowaniu.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH   

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych.
Informujemy, iż dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
Podane informacje są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Przechowywane są one na indywidualnych kontach z loginem i hasłem.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

O ile wyraziliście Państwo zgodę (zapis do newslettera) dane kontaktowe będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych produktów. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Pojawiające się na stronie naszego sklepu linki do innych stron internetowych działają niezależnie i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij